ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(1133 Budapest XIII. Pozsonyi út 56.)

(a továbbiakban: Árvereztető),

 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szabályai alapján

 

nyilvános árverés

 

keretében értékesíteni kívánja a Magyar Állam tulajdonában álló 112 db ingó vagyonelemet (a továbbiakban: Ingóságok):

 

Az értékesíteni kívánt ingóságok: bútorok, festmények, műtárgyak, valamint nemesfém tárgyak. Az ingóságok 1/1 tulajdoni hányada kerül értékesítésre.

Az ingóságok részletes bemutatása, az egyedi nettó kikiáltási árak feltüntetésével, sorszámával, megtekinthetők az MNV Zrt. honlapján www.mnvzrt.hu oldalon.

 

Az árverési biztosíték összegét licittárgyanként az egyedi nettó kikiáltási ár 10 százalékában határozza meg.

 

Az árverési biztosíték összegét az ajánlattevőnek kell átutalnia az MNV Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501504 számú letéti számlaszámára, legkésőbb az árverést megelőző nap 12.00. óráig.  Az átutalás pénzügyi bizonylatának „Megjegyzés” rovatába az Árverezőnek fel kell tüntetnie, az árverezni kívánt licittárgy sorszámát. Az árverési biztosíték készpénzben nem fizethető be. 

 

Árvereztető a licitlépcső mértékét

- 0 -100. 000.- Ft közötti nettó kikiáltási ár esetén legfeljebb 20%-ban,

- 100. 000.- Ft feletti nettó kikiáltási ár esetén legfeljebb 10%-ban állapítja meg.

 

Az ingóságok az MNV Zrt. vagyonkezelésében vannak, a vagyonkezelői jog az adásvételi szerződés megkötésével megszűnik. Az adásvételt ÁFA fizetési kötelezettség terheli.

 

Az Árvereztető felhívja a figyelmet, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 13. § (2) bekezdése értelmében az ingóságok tulajdonjogának átruházására kizárólag természetes személy, vagy e törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezet részére van lehetőség.

 

Árverésre jelentkezés ideje: 2012. május 3. (csütörtök)

1.      Nemesfém, porcelán műtárgyak: 2012. május 3-án 8.30-10.00 óráig

2.      Festmények, bútorok:                  2012. május 3-án  12.30-14.00 óráig

Az árverés nyertesével kötendő adásvételi szerződésben Eladó szavatosságot vállal az átruházott ingóság per-, teher-, és igénymentességéért. Vevő ugyanakkor a szerződésben tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó az átruházott ingóságért kellékszavatosságot nem vállal.

Az ingóság birtokbaadására a teljes vételár megfizetésével egy időben, illetve az azt követő 15 napon belül kerülhet sor.

 

Az ingóságok megtekintésére, az árverés napját megelőzően április 26, 27, valamint május 2. napokon 10.00-15.00 óra között nyílik lehetőség az árverés helyszínén.

 

Az árverés időpontja:                                  2012. május 3. (csütörtök)

Az árverés helyszíne:                                   MNV Zrt. Pest Megyei Területi Iroda, 1138 Budapest, Szekszárdi u. 19-25.

Az árverésre jelentkezés helye:                   Az árverés helyszíne

Az árverésre jelentkezés ideje:                                                                                   

1.      Nemesfém, porcelán műtárgyak:          2012. május 3-án 8.30-10.00 óráig

2.      Festmények, bútorok:                             2012. május 3-án 12.30-14.00 óráig

Az árverésre jelentkezés módja:                 személyesen vagy képviselő útján.

 

 

I. Az árverésen való részvétel feltételei:

 

1.      Árverési biztosíték megfizetése:

 

Árvereztető az árverésre jelentkezőknek az árverésen történő részvétel feltételeként árverési biztosíték megfizetését írja elő. Az árverési biztosítékot az árverésen való részvétel feltételeként az árverezőnek legkésőbb az árverés megkezdését megelőző nap 12.00. óráig át kell utalni az MNV Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501504 számú letéti számlaszámra.

 

Árvereztető külön felhívja a figyelmet, hogy az árverési biztosíték megfizetését csak abban az esetben áll módjában elfogadni, ha annak az MNV Zrt. számláján történő jóváírása az árverés megkezdéséig megtörténik.

 

A nyertes árverező esetében az árverési biztosíték a vételárba beszámításra, a nem nyertes árverezők részére visszautalásra kerül. Az árverési biztosíték után Árvereztető költséget nem számít fel, és kamatot nem fizet.

 

2. Igazolás bemutatása az árverési biztosíték befizetéséről:

 

Az árverésen csak az vehet részt, aki igazolást mutat be arról, hogy az árverező az árverési biztosítékot a I/1. pontban foglaltak szerint átutalta az Árvereztető számlájára. Amennyiben a nyilatkozattétel feltételei fennállnak, az árverező írásbeli nyilatkozata („Nyilatkozat az ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek fennállásáról”) – letölthető a www.mnvzrt.hu honlapról – szükséges arról, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint az árverés időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül, és Árvereztetővel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik.

 

3.Személyazonosság igazolása, képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás átadása:

 

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverésen történő részvételi jogosultságot jelentkezéskor igazolni kell a személyazonosság igazolására alkalmas irattal, valamint gazdálkodó szervezetek vagy más szervezetek nevében történő részvétel esetén eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal – amennyiben ezzel még nem rendelkezik akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott példányával –, illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirattal vagy ezekkel egyenértékű okirattal (ezen okiratok eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával).

 

II. Az árverés:

 

Az árverés közjegyző jelenlétében történik. Árvereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit. Az árverésen árverezőként csak az vehet részt, aki az árverésre jelentkezés során a „Nyilatkozat az árverési eljárás rendjének elfogadásáról” című nyilatkozatot (letölthető a www.mnvzrt.hu honlapról) hiánytalanul kitöltve és aláírva átadja Árvereztető részére.

 

Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva, felfelé licitálhatnak, az árverés vezetője által közölt aktuális licitlépcsővel, vagy annak többszörösével. A meghirdetett induló kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen. 

 

Az árverési eljárás során az Ingóság tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére a licitálás során a legmagasabb vételárat ajánló árverező szerez jogot.

 

III. Szerződéskötés:

 

A nyertes árverező köteles a szerződést Árvereztető szerződéskötésre felhívó levelében meghatározott határidőn belül megkötni. A szerződéskötés határideje nem határozható meg az árverést követő 15. napnál későbbi időpontban. Árvereztető az árverés során – a legmagasabb vételár megállapítását követően, a tájékoztatás árverési jegyzőkönyvbe foglalása mellett – szóban is tájékoztathatja a nyertes árverezőt a szerződéskötés időpontjáról.

 

Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Vhr. 27. §-a alapján az ajánlattevő személynek (az árverés nyertese) igazolnia kell, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és az MNV Zrt-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezhet. A köztartozás szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát az árverező 30 napnál nem régebben (NAV és helyi önkormányzat jegyzője által) kiállított közokirattal igazolja. Az igazolásokat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell az MNV Zrt. Pest Megyei Területi Irodája részére be- nyújtani.

 

IV. A vételár kiegyenlítése:

 

A vételár egy összegben átutalással, vagy az MNV Zrt. által rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízás alapján fizethető meg legkésőbb a szerződés megkötését követő 15 napon belül. Árvereztető halasztott, vagy részletfizetést tartalmazó ajánlatot nem fogad el. Árvereztető (Eladó) a tulajdonjogot a teljes vételár igazolt megfizetéséig fenntartja.

 

Amennyiben az árverési vevő a teljes vételárat a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül nem fizeti meg, az árverési biztosítékot elveszti és az árverés eredménytelennek minősül.

 

V. Az árverés eredménytelen:

-           ha nem jelent meg egy árverező sem,

-           ha az árverezők a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek;

-           ha az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény, vagy az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni;

-           a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében (Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg, vagy a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési biztosítékot elveszti, felel az Árvereztetőt ért károkért és viseli az Árvereztető ebből eredő költségeit.

 

Az Árvereztető fenntartja a jogát arra, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 34. §-ának (3) bekezdése alapján az árverési hirdetmény az árverés megkezdése előtt visszavonja, valamint a 41. § (6) bekezdése alapján az árverési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Árvereztető az árverést - annak megkezdéséig - kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül vonhatja vissza, ebben az esetben az árverési biztosítékot haladéktalanul visszafizeti. Árvereztető felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában az árverés lefolytatása alapján - a Vhr-ben foglaltakra tekintettel az Árverezőnek előírt kötelezettségek teljesítése hiányában - az Árvereztetőnek szerződéskötési kötelezettsége nem keletkezik. A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.

 

Az Árvereztető kéri, hogy az ingóságok állapotáról, az ingóságra vonatkozó előírásokról az árverésen történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak, és ajánlataikat ennek alapján tegyék meg, továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak.

 

Az árveréssel kapcsolatosan a lebonyolítás és az értékesítésre kerülő ingóságok vonatkozásában további információk kérhetők a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pest Megyei Területi Irodája Titkárságán, a 4519-706 telefonszámon, vagy Zentai Zoltán vagyonhasznosítási menedzsernél (telefon: 4519-704).

Feltöltés ideje: 2012. április 11.
Utoljára módosítva: 2014. július 09.