Magyarország-Budapest: Számítógépekkel kapcsolatos szolgáltatások

2018/S 140-321135

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:


2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereczki László
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.4)Az ajánlatkérő típusa

Közjogi intézmény

I.5)Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - support - szolgáltatások beszerzése

 

II.1.2)Fő CPV-kód

72500000

II.1.3)A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP nagyvállalati terméktámogatási Support szolgáltatások beszerzése

 

II.1.6)Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték áfa nélkül: 256 150 962.00 HUF

II.2)Meghatározás

II.2.1)Elnevezés:

II.2.2)További CPV-kód(ok)

72500000

48000000

II.2.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU1

NUTS-kód: HU2

NUTS-kód: HU3

A teljesítés fő helyszíne:

 

Az Ajánlatkérők székhelyei/telephelyei

 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

A jelen ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában megjelölt ajánlatkérői kör (Ajánlatkérők/AK) részére SAP szoftver licencek, a SAP szoftver licenc beszerzésekhez kapcsolódó SAP nagyvállalati terméktámogatási (Support) szolgáltatások beszerzése, valamint a meglévő SAP szoftver licencekhez kapcsolódóan nagyvállalati terméktámogatási (Support) szolgáltatás megrendelése az alábbiak valamint a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint:

Árubeszerzés: SAP licencek beszerzése a KD mellékletét képező xlsx fájl szerint meghatározott SAP szoftverlicencekre (termékek) vonatkozik, ezek foglalják a felhívás VI.3.1) pontjában nevesített AK által korábban beszerzett bizonyos SAP szoftverlicencek cseréjét; új szoftverlicencek beszerzését és szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését, továbbá a beszerzésre kerülő licencekre cserelehetőségek biztosítását a keretmegállapodás hatálya alatt és az abban foglalt feltételek szerint. AK által korábban beszerzett SAP szoftverlicencek cseréje kizárólag a jelenleginél kedvezőbb terméktámogatási díjjal ajánlatható meg.

Az AK ebben SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget az AK-nek kell megítélnie, amely eldöntéséhez minden adatot az Ajánlattevőnek kell megadnia. Az ajánlattevő (AT) kötelezettsége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. AT az 1.1. értékelési szempontra tekintettel az „egyenértékű” termék megajánlása esetében az objektív összehasonlítás érdekében a kedvezmény mértékét AK a Műszaki Leírás részeként rendelkezésre bocsátott hivatalos lista ár alapján értékeli. Az egyenértékűség esetleges el nem fogadását AK tényszerűen megindokolja.

A KD részét képező xlsx fájl-ban meghatározásra kerül az Ajánlatkérők által beszerezni kíván SAP szoftverlicencek minimum lehívási volumene (minimális beszerzési érték).

A keretmegállapodás (KM) alapján beszerzésre kerülő licencekre a KM hatálya alatt és az abban foglalt feltételek szerint a nyertes ajánlattevő korlátlan cserelehetőséget biztosít a listaár értékének megfelelően.

Az AK SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja.

Szolgáltatás megrendelése: SAP támogatási - Support - szolgáltatások megrendelése a KM keretében beszerzésre (beleértve a KM-ban meghatározott feltételek szerinti szoftverlicensz cseréjét is) kerülő szoftverlicenszek, továbbá az Egyedi szerződés megrendelőjének meglévő (a Keretmegállapodástól függetlenül beszerzett) SAP licencére vonatkozó támogatási (support) szolgáltatás teljesítésének megrendelésére az Ajánlatkérők tekintetében.

A KM alapján leadott, szoftver vásárlásra és támogatásra - support - szolgáltatásra irányuló egyedi szerződések határozott időre, az adott egyedi szerződés létrejöttétől számítottan a jelen KM időtartamának lejártáig. Abban az esetben, ha a KM a határozott időtartam előtt jár le, a keretösszeg Ajánlatkérők által történő kimerítésére tekintettel megszűnne, a terméktámogatásra (support-ra) vonatkozó szerződéses kötelezettség időbeli hatálya változatlan.

A KM minimális beszerzési értéke az árubeszerzés vonatkozásában: nettó 1 975 700 000 HUF.

A KM minimális beszerzési értéke a szolgáltatás megrendelés vonatkozásában a szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében (36 hónapra) nettó 1 003 170 000 HUF, a szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében (12 hónapra) nettó 191 369 000 HUF, a meglévő szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében nettó 5 357 700 000 HUF, amelytől legfeljebb + 10 %-os eltérés lehetséges.

A KM teljes mennyisége nettó 20 000 000 000 HUF.

 

II.2.5)Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: megajánlott support szolgáltatás terjedelme / Súlyszám: 5

Költség kritérium - Név: szoftver licencek esetében biztosított kedvezmény mértéke / Súlyszám: 35

Költség kritérium - Név: megajánlott support szolgáltatás vetítési alapra alkalmazott díjszintje / Súlyszám: 60

II.2.11)Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)További információk

 

1.1) alszempont: a szoftver licencek esetében biztosított kedvezmény mértéke (súlyszám: 35)

1.2) alszempont: a megajánlott support szolgáltatás vetítési alapra alkalmazott díjszintje (súlyszám: 60)

2) értékelési szempont: a megajánlott support szolgáltatás terjedelme (súlyszám: 5)

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás

IV.1.1)Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)Adminisztratív információk

IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 207-427953

IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: SZT-116753

Elnevezés:

 

Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - Support - szolgáltatások beszerzése

 

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2)Az eljárás eredménye

V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:

29/06/2018

V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe

SAP Hungary Kft.
Záhony utca 7., Graphisoft Park
Budapest
1031
Magyarország
Telefon: +36 18857300
E-mail: szabolcs.pinter@sap.com
Fax: +36 14578344
NUTS-kód: HU11

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 000 000 000.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 256 150 962.00 HUF

V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

Egyedi Szerződés azonosítója: 40025683

Egyedi Szerződés kelte: 29.06.2018.

Egyedi Szerződés nettó értéke: 90 685 650- HUF

Támogatási Szolgáltatásra irányuló Egyedi Szerződés azonosítója (ha van): ---

Támogatási szolg. egyedi szerződés teljes időtartamára eső összesített nettó szolgáltatási díj: 38 514 180- HUF.

 

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

Kbt. 148. §

 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

20/07/2018Magyarország-Budapest: Számítógépekkel kapcsolatos szolgáltatások

2018/S 140-321135

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:


2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereczki László
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.4)Az ajánlatkérő típusa

Közjogi intézmény

I.5)Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - support - szolgáltatások beszerzése

 

II.1.2)Fő CPV-kód

72500000

II.1.3)A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP nagyvállalati terméktámogatási Support szolgáltatások beszerzése

 

II.1.6)Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték áfa nélkül: 256 150 962.00 HUF

II.2)Meghatározás

II.2.1)Elnevezés:

II.2.2)További CPV-kód(ok)

72500000

48000000

II.2.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU1

NUTS-kód: HU2

NUTS-kód: HU3

A teljesítés fő helyszíne:

 

Az Ajánlatkérők székhelyei/telephelyei

 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

A jelen ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában megjelölt ajánlatkérői kör (Ajánlatkérők/AK) részére SAP szoftver licencek, a SAP szoftver licenc beszerzésekhez kapcsolódó SAP nagyvállalati terméktámogatási (Support) szolgáltatások beszerzése, valamint a meglévő SAP szoftver licencekhez kapcsolódóan nagyvállalati terméktámogatási (Support) szolgáltatás megrendelése az alábbiak valamint a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint:

Árubeszerzés: SAP licencek beszerzése a KD mellékletét képező xlsx fájl szerint meghatározott SAP szoftverlicencekre (termékek) vonatkozik, ezek foglalják a felhívás VI.3.1) pontjában nevesített AK által korábban beszerzett bizonyos SAP szoftverlicencek cseréjét; új szoftverlicencek beszerzését és szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését, továbbá a beszerzésre kerülő licencekre cserelehetőségek biztosítását a keretmegállapodás hatálya alatt és az abban foglalt feltételek szerint. AK által korábban beszerzett SAP szoftverlicencek cseréje kizárólag a jelenleginél kedvezőbb terméktámogatási díjjal ajánlatható meg.

Az AK ebben SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget az AK-nek kell megítélnie, amely eldöntéséhez minden adatot az Ajánlattevőnek kell megadnia. Az ajánlattevő (AT) kötelezettsége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. AT az 1.1. értékelési szempontra tekintettel az „egyenértékű” termék megajánlása esetében az objektív összehasonlítás érdekében a kedvezmény mértékét AK a Műszaki Leírás részeként rendelkezésre bocsátott hivatalos lista ár alapján értékeli. Az egyenértékűség esetleges el nem fogadását AK tényszerűen megindokolja.

A KD részét képező xlsx fájl-ban meghatározásra kerül az Ajánlatkérők által beszerezni kíván SAP szoftverlicencek minimum lehívási volumene (minimális beszerzési érték).

A keretmegállapodás (KM) alapján beszerzésre kerülő licencekre a KM hatálya alatt és az abban foglalt feltételek szerint a nyertes ajánlattevő korlátlan cserelehetőséget biztosít a listaár értékének megfelelően.

Az AK SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja.

Szolgáltatás megrendelése: SAP támogatási - Support - szolgáltatások megrendelése a KM keretében beszerzésre (beleértve a KM-ban meghatározott feltételek szerinti szoftverlicensz cseréjét is) kerülő szoftverlicenszek, továbbá az Egyedi szerződés megrendelőjének meglévő (a Keretmegállapodástól függetlenül beszerzett) SAP licencére vonatkozó támogatási (support) szolgáltatás teljesítésének megrendelésére az Ajánlatkérők tekintetében.

A KM alapján leadott, szoftver vásárlásra és támogatásra - support - szolgáltatásra irányuló egyedi szerződések határozott időre, az adott egyedi szerződés létrejöttétől számítottan a jelen KM időtartamának lejártáig. Abban az esetben, ha a KM a határozott időtartam előtt jár le, a keretösszeg Ajánlatkérők által történő kimerítésére tekintettel megszűnne, a terméktámogatásra (support-ra) vonatkozó szerződéses kötelezettség időbeli hatálya változatlan.

A KM minimális beszerzési értéke az árubeszerzés vonatkozásában: nettó 1 975 700 000 HUF.

A KM minimális beszerzési értéke a szolgáltatás megrendelés vonatkozásában a szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében (36 hónapra) nettó 1 003 170 000 HUF, a szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében (12 hónapra) nettó 191 369 000 HUF, a meglévő szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében nettó 5 357 700 000 HUF, amelytől legfeljebb + 10 %-os eltérés lehetséges.

A KM teljes mennyisége nettó 20 000 000 000 HUF.

 

II.2.5)Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: megajánlott support szolgáltatás terjedelme / Súlyszám: 5

Költség kritérium - Név: szoftver licencek esetében biztosított kedvezmény mértéke / Súlyszám: 35

Költség kritérium - Név: megajánlott support szolgáltatás vetítési alapra alkalmazott díjszintje / Súlyszám: 60

II.2.11)Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)További információk

 

1.1) alszempont: a szoftver licencek esetében biztosított kedvezmény mértéke (súlyszám: 35)

1.2) alszempont: a megajánlott support szolgáltatás vetítési alapra alkalmazott díjszintje (súlyszám: 60)

2) értékelési szempont: a megajánlott support szolgáltatás terjedelme (súlyszám: 5)

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás

IV.1.1)Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)Adminisztratív információk

IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 207-427953

IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: SZT-116753

Elnevezés:

 

Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - Support - szolgáltatások beszerzése

 

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2)Az eljárás eredménye

V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:

29/06/2018

V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe

SAP Hungary Kft.
Záhony utca 7., Graphisoft Park
Budapest
1031
Magyarország
Telefon: +36 18857300
E-mail: szabolcs.pinter@sap.com
Fax: +36 14578344
NUTS-kód: HU11

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 000 000 000.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 256 150 962.00 HUF

V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

Egyedi Szerződés azonosítója: 40025683

Egyedi Szerződés kelte: 29.06.2018.

Egyedi Szerződés nettó értéke: 90 685 650- HUF

Támogatási Szolgáltatásra irányuló Egyedi Szerződés azonosítója (ha van): ---

Támogatási szolg. egyedi szerződés teljes időtartamára eső összesített nettó szolgáltatási díj: 38 514 180- HUF.

 

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

Kbt. 148. §

 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

20/07/2018

Magyarország-Budapest: Számítógépekkel kapcsolatos szolgáltatások

2018/S 140-321135

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:


2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereczki László
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.4)Az ajánlatkérő típusa

Közjogi intézmény

I.5)Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - support - szolgáltatások beszerzése

 

II.1.2)Fő CPV-kód

72500000

II.1.3)A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP nagyvállalati terméktámogatási Support szolgáltatások beszerzése

 

II.1.6)Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték áfa nélkül: 256 150 962.00 HUF

II.2)Meghatározás

II.2.1)Elnevezés:

II.2.2)További CPV-kód(ok)

72500000

48000000

II.2.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU1

NUTS-kód: HU2

NUTS-kód: HU3

A teljesítés fő helyszíne:

 

Az Ajánlatkérők székhelyei/telephelyei

 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

A jelen ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában megjelölt ajánlatkérői kör (Ajánlatkérők/AK) részére SAP szoftver licencek, a SAP szoftver licenc beszerzésekhez kapcsolódó SAP nagyvállalati terméktámogatási (Support) szolgáltatások beszerzése, valamint a meglévő SAP szoftver licencekhez kapcsolódóan nagyvállalati terméktámogatási (Support) szolgáltatás megrendelése az alábbiak valamint a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint:

Árubeszerzés: SAP licencek beszerzése a KD mellékletét képező xlsx fájl szerint meghatározott SAP szoftverlicencekre (termékek) vonatkozik, ezek foglalják a felhívás VI.3.1) pontjában nevesített AK által korábban beszerzett bizonyos SAP szoftverlicencek cseréjét; új szoftverlicencek beszerzését és szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését, továbbá a beszerzésre kerülő licencekre cserelehetőségek biztosítását a keretmegállapodás hatálya alatt és az abban foglalt feltételek szerint. AK által korábban beszerzett SAP szoftverlicencek cseréje kizárólag a jelenleginél kedvezőbb terméktámogatási díjjal ajánlatható meg.

Az AK ebben SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget az AK-nek kell megítélnie, amely eldöntéséhez minden adatot az Ajánlattevőnek kell megadnia. Az ajánlattevő (AT) kötelezettsége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. AT az 1.1. értékelési szempontra tekintettel az „egyenértékű” termék megajánlása esetében az objektív összehasonlítás érdekében a kedvezmény mértékét AK a Műszaki Leírás részeként rendelkezésre bocsátott hivatalos lista ár alapján értékeli. Az egyenértékűség esetleges el nem fogadását AK tényszerűen megindokolja.

A KD részét képező xlsx fájl-ban meghatározásra kerül az Ajánlatkérők által beszerezni kíván SAP szoftverlicencek minimum lehívási volumene (minimális beszerzési érték).

A keretmegállapodás (KM) alapján beszerzésre kerülő licencekre a KM hatálya alatt és az abban foglalt feltételek szerint a nyertes ajánlattevő korlátlan cserelehetőséget biztosít a listaár értékének megfelelően.

Az AK SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja.

Szolgáltatás megrendelése: SAP támogatási - Support - szolgáltatások megrendelése a KM keretében beszerzésre (beleértve a KM-ban meghatározott feltételek szerinti szoftverlicensz cseréjét is) kerülő szoftverlicenszek, továbbá az Egyedi szerződés megrendelőjének meglévő (a Keretmegállapodástól függetlenül beszerzett) SAP licencére vonatkozó támogatási (support) szolgáltatás teljesítésének megrendelésére az Ajánlatkérők tekintetében.

A KM alapján leadott, szoftver vásárlásra és támogatásra - support - szolgáltatásra irányuló egyedi szerződések határozott időre, az adott egyedi szerződés létrejöttétől számítottan a jelen KM időtartamának lejártáig. Abban az esetben, ha a KM a határozott időtartam előtt jár le, a keretösszeg Ajánlatkérők által történő kimerítésére tekintettel megszűnne, a terméktámogatásra (support-ra) vonatkozó szerződéses kötelezettség időbeli hatálya változatlan.

A KM minimális beszerzési értéke az árubeszerzés vonatkozásában: nettó 1 975 700 000 HUF.

A KM minimális beszerzési értéke a szolgáltatás megrendelés vonatkozásában a szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében (36 hónapra) nettó 1 003 170 000 HUF, a szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében (12 hónapra) nettó 191 369 000 HUF, a meglévő szoftver licencekhez kapcsolódó support szolgáltatás megrendelése esetében nettó 5 357 700 000 HUF, amelytől legfeljebb + 10 %-os eltérés lehetséges.

A KM teljes mennyisége nettó 20 000 000 000 HUF.

 

II.2.5)Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: megajánlott support szolgáltatás terjedelme / Súlyszám: 5

Költség kritérium - Név: szoftver licencek esetében biztosított kedvezmény mértéke / Súlyszám: 35

Költség kritérium - Név: megajánlott support szolgáltatás vetítési alapra alkalmazott díjszintje / Súlyszám: 60

II.2.11)Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)További információk

 

1.1) alszempont: a szoftver licencek esetében biztosított kedvezmény mértéke (súlyszám: 35)

1.2) alszempont: a megajánlott support szolgáltatás vetítési alapra alkalmazott díjszintje (súlyszám: 60)

2) értékelési szempont: a megajánlott support szolgáltatás terjedelme (súlyszám: 5)

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás

IV.1.1)Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)Adminisztratív információk

IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 207-427953

IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: SZT-116753

Elnevezés:

 

Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - Support - szolgáltatások beszerzése

 

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2)Az eljárás eredménye

V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:

29/06/2018

V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe

SAP Hungary Kft.
Záhony utca 7., Graphisoft Park
Budapest
1031
Magyarország
Telefon: +36 18857300
E-mail: szabolcs.pinter@sap.com
Fax: +36 14578344
NUTS-kód: HU11

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 000 000 000.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 256 150 962.00 HUF

V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

Egyedi Szerződés azonosítója: 40025683

Egyedi Szerződés kelte: 29.06.2018.

Egyedi Szerződés nettó értéke: 90 685 650- HUF

Támogatási Szolgáltatásra irányuló Egyedi Szerződés azonosítója (ha van): ---

Támogatási szolg. egyedi szerződés teljes időtartamára eső összesített nettó szolgáltatási díj: 38 514 180- HUF.

 

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

Kbt. 148. §

 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

20/07/2018

Feltöltés ideje: 2018. július 24.
Utoljára módosítva: 2018. július 30.