KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Dr. Lakner Zsuzsa
Telefon:
+36 12374128
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

( ) Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

( ) Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

( ) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

[ ] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Az ajánlatkérő típusa

( ) Központi szintű

( ) Regionális/helyi szintű

(x) Közjogi szervezet

( ) Közszolgáltató

( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

( ) Egyéb:

 

I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

 

I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Villamos energia

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Víz

( ) Postai szolgáltatások

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Egyéb tevékenység:

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Dagály Strandfürdő Felújításához és végleges állapotának kialakításához szükséges komplex lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri, változásmenedzsmenti és kockázatelemzési feladatok ellátása

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71310000-4  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Dagály Strandfürdő Felújításához és végleges állapotának kialakításához szükséges komplex lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri, változásmenedzsmenti és kockázatelemzési feladatok ellátása

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 32000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Dagály Strandfürdő Felújításához és végleges állapotának kialakításához szükséges komplex lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri, változásmenedzsmenti és kockázatelemzési feladatok ellátása

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71631000-0  
További tárgy(ak)71356300-1  
 71520000-9  
 71313410-2  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU11 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, belterület 25879 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1138 Budapest, Népfürdő utca 36. számú ingatlanon

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen Közbeszerzései eljárás tárgya a Dagály Strandfürdő Felújításával és a Dagály Strandfürdő végleges állapotának kialakításával összefüggő beruházáshoz kapcsolódó projekt menedzsmenti, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri, változásmenedzsmenti és kockázatelemzési feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. 
A Szerződés szerinti feladatokat az alábbi kivitelezési feladatok tekintetében szükséges ellátni: 
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Finom tereprendezés
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Burkolatépítési munkák
- F” jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Növénytelepítési munkák,
kompletten
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Kertberendezési tárgyak,
felszerelések telepítése, beépítése; Játszótér végleges kialakítása, játszótéri elemek
- Fina Market utáni végleges kialakítás
- "Sátorfolyosó" - Téli, ponyva lefedésű kijárati folyosó az 50 méteres medencéig komplett
kiviteli munkái
- „F” jelű külső épületek tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági és
tér/homlokzat világítás kiviteli munkái:
- „F1” jelű játszótéri vizesblokk
- „F2” jelű nyári tábor
- „F3” jelű nyári öltözők és vegyszertároló
- „D és D1” jelű büfék, nyári öltöző - gyengeáramú (vagyonvédelem és tűzjelző) kiviteli munkái
- Utcai homlokzatok díszvilágítása
- „B-épület” árnyékolói, napvitorlái
- „Béke” ivókút komplett kiviteli munkái
- Burkolatépítési munkák a kosárlabdapályán
- Wi-Fi hálózat kiépítése, Wi-Fi szigetek létesítése
- F” jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - automata öntözőrendszer
kialakításával kapcsolatos befejező, II. ütemű munkák
- Térvilágítás kiterjesztése
- F13 jelű üzemeltetési terület tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, burkolási kiviteli munkái
- „Spraypark” kialakításával kapcsolatos környezetrendezési, gépészeti, uszodatechnológiai,
vízgépészeti és villamos munkák

A kivitelezéssel érintett komplexum műszaki adatai a következők:
- Telek területe: 93.820 m2
- Max beépíthető br. alapterület: 32.837 m2
- Tervezett beépítési alapterület: 20.443 m2
- Beépítettség mértéke: 21,79 %
- Terepszint alatti beépítettség: 2,29%
- Kialakítandó min. zöldfelület: 37.528 m2
- Tervezett zöldfelület: 39.423 m2
Felújítással érintett vízfelület: 2 183 m2
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi szempont 1 2 20 –

1 Teljesítés során igénybevett projektszervezet bemutatása  30
2 Személyi állomány tapasztalata  20

 

( ) Költség szempont 1 20 –

(x) Ár szempont 21 – Megnevezés: Ajánlati ár (teljes teljesítési időszakra vonatkozó átalánydíj) / Súlyszám: 50

[ ] Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók (x) igen ( ) nem

Opciók leírása: A Szerződés szerinti megbízotti feladatokat az alábbi kivitelezési feladatok tekintetében szükséges ellátni:
- „E” jelű Pillangó medencék teljeskörű medencegépészeti, kapcsolódó villamos felújítási-korszerűsítési munkák (vízforgató berendezések teljesítménye: 380 m3/h és 310 m3/h)
- „E” jelű Pillangó medencék - új közmű/gépészeti betáplálás kiépítése, a megszűnt vegyszertároló és közműkapcsolatok megszűnése miatt 
- „E” jelű Pillangó medencék - medence burkolat javítása a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint 
- „E” jelű Pillangó medencék - a medencék térkővel burkolt környezetének felújítási munkái 
- „E” jelű Pillangó medencék - Úszómesteri állás eredeti állapot visszaállítása (csak festés)

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

( ) A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

( ) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Meghívásos eljárás

( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

( ) Tárgyalásos eljárás

( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

(x) Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

( ) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

(x) A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

( ) A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

( ) A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 2

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

 

/ (KÉ-szám/évszám)

 

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 0 Elnevezés: Dagály Strandfürdő Felújításához és végleges állapotának kialakításához szükséges komplex lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri, változásmenedzsmenti és kockázatelemzési feladatok ellátása

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

( ) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

( ) A szerződés megkötését megtagadták

 

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/06/01 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
ÚJLAK Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Hunor u. 20/b.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU11
Postai irányítószám:
1035
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 12647428-2-41

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 40399387

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 32000000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát 4

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

[ ] Európai Unió

[ ] nem Európai Unió

 

Ország: 1

 

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege 2

 

Hivatalos név:Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:NUTS-kód:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 2

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv ( ) igen ( ) nem

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ( ) igen (x) nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt ( ) igen (x) nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: 1 2

 

 

Hivatalos név:
ÚJLAK Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Hunor u. 20/b.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU11
Postai irányítószám:
1035
Ország:
HU

 

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 12647428-2-41

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) További információk: 2

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2

2018/03/20 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: 2

[ ] Szerződéses feltételként

[ ] Értékelési szempontként

[ ] Műszaki leírásrészeként

[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: 2

[ ] Szerződéses feltételként

[ ] Értékelési szempontként

[ ] Műszaki leírás részeként

[ ] Alkalmassági feltételként

[ ] Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés: 2

[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk: 2 Az eljárás nyertesének feladata a Dagály Strand felújításával és végleges állapotának kialakításával összefüggő, egyebek között a külső területek befejező környezetrendezési munkáinak, a nyári öltözők és a vizes blokkok kiépítésének, illetve a strand és az úszóaréna közötti fedett átjárást biztosító összekötő rész, a Wi-Fi hálózat kiépítésének, illetve a Béke ivókút felújításának mérnöki felügyelete. 

A munkálatokkal megújulnak a tavalyi világbajnokság idejére lefedett pillangómedencék, befejeződnek a strand kert- és tájépítészeti munkái, elkészül a strand déli részére tervezett tematikus játszópark, illetve megújulnak, kibővülnek a sportpályák. 

A strandfelújítás kert- és tájépítészeti munkáinak során a tervek szerint több mint 100 fa és csaknem 35 ezer darab középmagas, sövény-, és talajtakaró cserje kerül telepítésre, a növényzetet csaknem 1500 egynyári növény, illetve 120 kúszónövény színesíti majd. A fatelepítések részeként egy közel 40 egyedből álló fasor létesül a Strand nyugati, Duna felőli oldalán, és csaknem két tucat fa kerül a Népfürdő utcai oldalra, egyebek között a megújult 25 méteres medence mellé. A kertépítészeti munkáknak köszönhetően teljesen megújul a növényállomány, a Strand zöldfelülete növekszik, a korábbi állapothoz képest kellemesebbé, barátságosabbá téve a látogatók számára a Strand használatát.
A strand déli részén, a meglévő fák alatt csaknem 2000 négyzetméteres, parkosított „Dunai Kalóz” tematikus játszóteret alakítanak ki. A játszótér akadálymentesített, a strandról és a Duna-parti sétányról, kívülről is megközelíthető. A játszótérhez kapcsolódó akadálymentesített illemhely mindkét területrészt ki tudja szolgálni. 
A 25 méteres medencétől délre fekvő füves részen fadeszkákkal burkolt pavilonokból nyári gyermektábort alakítanak ki. 
Megújul a kosárlabdapálya, a népszerű szabadtéri fitneszeszközök pedig új helyre kerülnek. Újdonságként két homokos strandpálya is épül: egy kisebb gyerek strandröplabda pálya, illetve egy nagyobb, strandfocira és strandröplabdára is használható pálya.
A Béke-kút gyógyvize a Strand felújítása után is ingyenes marad.

 

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/11 (éééé/hh/nn/)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

 

Feltöltés ideje: 2018. június 13.
Utoljára módosítva: 2018. július 03.