Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
AntalEva@mnv.hu
Fax:
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:

 

I.5) Fő tevékenység

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: „MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71631300-3  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, az eljárás második részében megbízási szerződés.
Szerződés tárgya: „MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása”

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 1500000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

 

II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71631300-3  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőri, és esetenként tervellenőri feladatok elvégzése.
Várható kivitelezési munkák:
Különösen, de nem kizárólagosan műemléki védelem alatt álló építményeken és területen megvalósuló magasépítési munkák, teljes körű vagy részbeni felújítás /átalakítás/ rekonstrukció (szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram, lift, külső munkák, homlokzat és tetőszigetelés, nyílászáró csere, hő- és vízszigetelés, napkollektor és napelemes rendszer kiépítése, állagmegóvás, felújítás), restaurátori munkák, parkolóház egyéb mélyépítési munkák adott esetben speciális mélyépítési technológiával (cölöpözés vagy résfal), meglévő épületek felújítása/átalakítása, esetleg új épület (ipari célú/középület stb.) kivitelezése.
A feladatokat az ország teljes területére korlátozottan, a szerződés időbeli hatálya alatt megvalósuló előreláthatóan 40 milliárd Ft becsült értékű kivitelezési munkákkal kapcsolatban kell ellátni, az eljárásban (keretmegállapodásban) rögzítettek szerint.
Megbízott által végzendő feladatok/szolgáltatások általánosságban.

A komplex szolgáltatást az adott projekt elemeinek megvalósítási fázisaiban kell ellátni, különböző (adott projekt kapcsán megrendelt) tevékenységi formákban, melyek közül a fontosabbak:
- Tervellenőrzés: A tervek műszaki megfelelőségek, program szerinti paramétereinek, rendelet és vonatkozó előírások szerinti tartalmának, költséghatékonyságának, szakágak közötti összehangoltságának, és más, az építés gyors és hatékony megvalósítását célzó paramétereinek vizsgálata/ellenőrzése stb.,
- Műszaki ellenőrzés: A megvalósítás teljes folyamatában komplex szakági, folyamatos műszaki ellenőrzés és annak folyamatos dokumentálása, amely többek között magában foglalja a Megbízotti minőségtanúsítás folyamatos számonkérését és ellenőrzését, a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzését, a beépítésre kerülő anyagok és a munkavégzés minőségellenőrzését, valamint a műszaki teljesítésigazolások ellenőrzését és kiadását.

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
A Megbízott a feladatait a szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas előírt jogosultságokkal rendelkező szakemberekkel kell ellássa. Műszaki ellenőr alapvető feladatait az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-a rögzíti, amely mindenekelőtt utal az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvényre is, de a műszaki ellenőrzést végző cég a szakértő gondosságával a hatályos jogszabályi előírások szerint magas szakmai színvonalon köteles a munkát végezni és felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért is.
Részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (műszaki leírás, szerződés).
Részajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel: Mivel a műszaki ellenőr a 191/2009. Korm. rendelet alapján részt vesz a tervek véleményezésében és a beérkezett kalkulációk során tervváltoztatásokkal kapcsolatos változtatásokat készít építtető részére ezért szükséges az ezen gazdaságos és műszaki ésszerűsítések és forrásoldalak egységes kezelésében történő részvétel.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi kritérium 1220 –

1 Résztvevő munkatársak létszáma, személyi állomány szakmai tapasztalata 40
2 Feladatok széleskörű szoftveres támogatásának vállalása 10

 

( ) Költség kritérium 120 –

(x) Ár – Súlyszám: 21 50

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

( ) Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[x] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 059 - 130392

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Keretmegállapodás, az eljárás második részében megbízási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

( ) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - 7 (év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/08/31 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
NOX - GYŐRBER KONZORCIUM NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. mint a közös ajánlattevők 1. tagja, GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Kft. mint a közös ajánlattevők 2. tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Alkotmány utca 21 I. em. 1.;
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1054
Ország:
HU
E-mail:
noxbox@noxrt.hu
Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:
+36 17874591

 

A nyertes ajánlattevő kkv (x) igen ( ) nem

 

 

 

Hivatalos név:
TSPC Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Ezerjó utca 10.
Város:
Győr
NUTS-kód:
HU221
Postai irányítószám:
9011
Ország:
HU
E-mail:
kadar.mihaly@tspc.hu
Telefon:
+36 18009191
Internetcímek: (URL) Fax:
+36 18009192

 

A nyertes ajánlattevő kkv (x) igen ( ) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Óbuda - 3E Mérnök Konzorcium ÓBUDA - ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. mint a közös ajánlattevők 1. tagja 3E International Beruházás - szervező Kft. mint a közös ajánlattevők 2. tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Hévízi út 3/A.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1033
Ország:
HU
E-mail:
titkarsag@obuda-ujlak.hu
Telefon:
+36 12500105
Internetcímek: (URL) Fax:
+36 13687205

 

A nyertes ajánlattevő kkv (x) igen ( ) nem

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 1500000000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 1500000000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.3) További információk: 2

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.
2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. NOX - GYŐRBER KONZORCIUM
NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (1054 Budapest, Alkotmány utca 21. I. em. 1.; 10952166-2-41) mint a közös ajánlattevők 1. tagja,
GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Kft. (9022 Győr, Batthyány tér 8.; 12093252-2-08) mint a közös ajánlattevők 2. tagja
2. TSPC Mérnökiroda Kft. (9011 Győr, Ezerjó utca 10.; 24655460-2-08)
3. Óbuda - 3E Mérnök Konzorcium
ÓBUDA - ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. (1033 Budapest, Hévízi út 3/A.; 12344709-2-41) mint a közös ajánlattevők 1. tagja
3E International Beruházás - szervező Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. IV. em; 13450027-2-41) mint a közös ajánlattevők 2. tagja

4. Az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2) bekezdés alapján 1 db Keretmegállapodást kötött a feladataihoz kapcsolódó munkák elvégzésére, a keretösszeg (nettó 1 500 000 000 HUF) erejéig mindhárom ajánlattevővel, egyedi vállalkozási szerződés megkötésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitást követően kerül sor.

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

D1. melléklet

Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

 

( ) 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

[ ] Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

( ) nyílt eljárás

( ) meghívásos eljárás

[ ] A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

[ ] Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

( ) verseny hiánya technikai okokból

( ) a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

( ) a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

[ ] Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

[ ] Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

[ ] Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

[ ] Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

( ) az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

( ) a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében

( ) 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

[ ] A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

 

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

 

 

Feltöltés ideje: 2018. szeptember  18.
Utoljára módosítva: 2018. szeptember  18.