KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Bereczki László
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kbfcs@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

( ) Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

( ) Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

( ) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

[ ] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Az ajánlatkérő típusa

( ) Központi szintű

( ) Regionális/helyi szintű

(x) Közjogi szervezet

( ) Közszolgáltató

( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

( ) Egyéb:

 

I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

 

I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Villamos energia

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Víz

( ) Postai szolgáltatások

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Egyéb tevékenység:

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Egységes OL adatszolgáltatási koncepció, egységes OLA koncepció

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy72222100-8  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A szerződés meghatározása/tárgya: „Egységes OL adatszolgáltatási koncepció, egységes OLA koncepció” kidolgozására irányuló megbízási szerződés.
Szerződés szerinti mennyiség:
Egységes Országleltár (OL) adatszolgáltatási koncepció, és egységes OLA koncepció kidolgozása a Műszaki Leírásban (5.4.) pont) meghatározottak figyelembevételével. A feladat végrehajtása során az alábbi dokumentumok elkészítése szükséges:
1 db OL adatszolgáltatási koncepció,
1 db egységes OLA koncepció.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 17650000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Egységes OL adatszolgáltatási koncepció, egységes OLA koncepció

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy72222100-8  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Egységes Országleltár (OL) adatszolgáltatási koncepció, és egységes OLA koncepció kidolgozása a Műszaki Leírásban (5.4.) pont) meghatározottak figyelembevételével. A feladat végrehajtása során az alábbi dokumentumok elkészítése szükséges:
1 db OL adatszolgáltatási koncepció,
1 db egységes OLA koncepció.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi szempont 1 2 20 –

1 Szakemberek szakmai tapasztalata  20

 

( ) Költség szempont 1 20 –

(x) Ár szempont 21 – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 80

[ ] Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos (x) igen ( ) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0 - VEKOP-15

II.2.9) További információ: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár - érték arány megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli.

Részszempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó forint) 80
2. Szakemberek szakmai tapasztalata 20

Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén 1-100 pont. Az Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat egy tizedes jegyig veszi figyelembe a kerekítés szabályai szerint.
Pontegyezőség esetén Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el, ami alapján az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 

Ajánlatkérő az egyes részszempontok körében az alábbiakat értékeli:

1.) Ajánlati ár (nettó forint):

A Közbeszerzései Hatóság KÉ. 2012. évi 61. számában 2012. június 1-én megjelent az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutató III./A./1./ba) pontja szerinti relatív módszer, a "fordított arányosítás" módszere.

A bírálati szempont tartalma:
Az ellenszolgáltatás nettó ára, mely tartalmazza a kivitelezés során felmerülő valamennyi költséget.

Mértékegység: HUF

Megajánlható számtartomány: pozitív egész számok 

Az értékelési szempont vonatkozásában az ajánlattevőknek egyösszegű HUF-ban kifejezett, nettó díjat kell megadni. 

Az ajánlati ár esetében a következőképpen kerül kiszámításra az ajánlat pontszáma: a legjobb (legalacsonyabb díj) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, míg a többi a legjobbhoz viszonyítva értékarányosítva kap pontot, a legjobb ajánlathoz viszonyított tényleges különbség alapján.

Képlettel:
P = (Alegkedvezőbb : Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + 1
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2.) Szakemberek szakmai tapasztalata

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tapasztalata tekintetében a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzban bemutatott, releváns kompetenciája alapján az alábbi módszer szerint pontozza az Ajánlattevőket.
Ajánlatkérő csak az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfeleléshez bemutatott - és a megfelelés igazolásához ténylegesen szükséges - szakértők alább felsorolt kompetenciáit pontozza, további szakértőkért nem jár pont. (Amennyiben adott pozícióra vonatkozóan a megfeleléshez az előírtnál több alkalmas szakértő is bemutatásra kerül, az Ajánlatkérő jelen bírálati részszempont kapcsán az ajánlat szerinti sorrendben - a megfeleléshez szükséges mértékig - veszi figyelembe a szakemberek szakmai tapasztalatát.)
A Kbt. 71. § (9) bekezdése alapján amennyiben hiánypótlásra kerül sor, és az ajánlattevő a hiánypótlás keretében az eredetileg megjelölt helyett olyan új szakembert mutat be, amely - az értékelési szempontrendszer szerinti releváns tapasztalatok tekintetében - nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezik, az ajánlatkérőnek a jelen pont szerinti értékelés (pontozás) során az eredetileg bemutatott szakembert kell alapul vennie.
Ajánlatkérő által a pontozás során figyelembe vett kompetenciák (összesen max. 2 fő):
az alkalmassági követelményekben meghatározott alábbi típusú projekttapasztalatok száma (1 pont / projekt, legfeljebb 5 projekt / szakértő):
a) legalább egy hónap időtartamú műszaki megvalósíthatósági koncepció készítése.
A szakértőkre összesen elérhető maximális pontszám a fentiek alapján 5x1x2, azaz 10 pont. A súlyozásra azt követően kerül sor, hogy megállapításra kerül, melyik ajánlattevő mennyi pontszámot ért el. 
A legjobb (legmagasabb összesített pontszámmal bíró) ajánlat a maximális 100 pontot kapja (több azonos pontszámmal bíró ajánlat esetén minden érintett ajánlat), míg a többi a legjobbhoz viszonyítva értékarányosítva kap pontot, a legjobb ajánlathoz viszonyított tényleges különbség alapján.

Képlettel:
P = (Avizsgált : Alegkedvezőbb) * (Pmax - Pmin) + 1
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

( ) A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

( ) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Meghívásos eljárás

( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

( ) Tárgyalásos eljárás

( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

(x) Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

( ) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

( ) A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

(x) A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 2

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

 

/ (KÉ-szám/évszám)

 

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Egységes OL adatszolgáltatási koncepció, egységes OLA koncepció

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

( ) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

( ) A szerződés megkötését megtagadták

 

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/10/12 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Noispot Innovations Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Pulz u. 33.
Város:
Szeged
NUTS-kód:
HU333
Postai irányítószám:
6724
Ország:
HU
E-mail:
info@ns-innovations.com
Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 24148744-2-06

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 17900000

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 17650000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát 4

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

[ ] Európai Unió

[ ] nem Európai Unió

 

Ország: 1

 

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege 2

 

Hivatalos név:Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:NUTS-kód:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 2

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv ( ) igen ( ) nem

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ( ) igen (x) nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt ( ) igen (x) nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: 1 2

 

 

Hivatalos név:
Komunáldata Számítástechniikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Rákóczi út 17.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1161
Ország:
HU

 

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 12234246-2-42

 

 

 

Hivatalos név:
Forceline Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Szentendrei út 39-53.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1033
Ország:
HU

 

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 24121392-2-41

 

 

 

Hivatalos név:
Noispot Innovations Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Pulz u. 33.
Város:
Szeged
NUTS-kód:
HU333
Postai irányítószám:
6724
Ország:
HU

 

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 24148744-2-06

 

 

 

Hivatalos név:
eGOV Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Zoltán u. 8. félemelet
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1054
Ország:
HU

 

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 12870491-2-41

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) További információk: 2

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2

2016/10/06 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: 2

[ ] Szerződéses feltételként

[ ] Értékelési szempontként

[ ] Műszaki leírásrészeként

[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: 2

[ ] Szerződéses feltételként

[ ] Értékelési szempontként

[ ] Műszaki leírás részeként

[ ] Alkalmassági feltételként

[ ] Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés: 2

[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk: 2

 

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/10/24 (éééé/hh/nn/)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Feltöltés ideje: 2017. október 30.
Utoljára módosítva: 2017. október 30.