KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Beszerzési Csoport
Telefon:
+36 12334400
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

( ) Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

( ) Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

( ) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

[ ] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Az ajánlatkérő típusa

( ) Központi szintű

( ) Regionális/helyi szintű

(x) Közjogi szervezet

( ) Közszolgáltató

( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

( ) Egyéb:

 

I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

 

I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Villamos energia

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Víz

( ) Postai szolgáltatások

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Egyéb tevékenység:

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: „Eger 5072/2 helyrajzi számú, Minaret ingatlan kőcseréjére és környezeti rendezésére vonatkozó tervezői, és kivitelezői munkáinak elvégzése”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45000000-7  

 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A TORONY-HELYREÁLLÍTÁS TERVEZETT SZERKEZETEI 

Teherhordó kőfal
Meglévő falazat
27-74 cm között változó vastagságú, különböző korú és kőanyagú terméskő falazat. 
Bontandó falazat
Szükséges helyeken, egyenkénti helyszíni elbírálás alapján, a kövek homlokzati síkból való visszavésését, vagy egyenkénti kőkiemeléseket kell elvégezni, a falazat megerősítésének kezdő lépéseként. A kövek cseréjéről és a bontásokról a statikai tervfejezet rendelkezik. 
Új falazat
A szükséges helyeken a kiemelt kövek helyére új teherhordó köveket kell beépíteni, egyenkénti helyszíni elbírálás alapján. Anyagukat, minőségüket a VIII. fejezetben írtuk elő. A kövek rögzítéséről a statikai tervfejezet rendelkezik.

Burkoló kövek
Meglévő burkoló kövek
10-12 cm vastagságú riolittufa kövek. A síkból visszavésett középkori köveket fedik. Terv szerinti helyeken találhatók. Általános állapotuk jó.
Bontandó burkoló kövek
A sérült burkoló köveket végleg el kell távolítani, helyükre új burkoló kövek beépítése szükséges.
Új burkoló kövek
A szükséges helyeken visszavésett, vagy kiemelt kövek helyére új külső oldali köveket kell beépíteni, egyenkénti helyszíni elbírálás alapján. A visszaépítendő kövek szükséges mélységi mérete minimum 15 cm. 
Anyagukat, minőségüket a VIII. fejezetben írtuk elő. A kövek rögzítéséről a statikai tervfejezet rendelkezik.

Belső monolit vasbeton köpenyfal
Meglévő köpenyfal
1978-ban épült, 8 cm vtg, monolit vasbeton köpenyfal. Állapota jó. Felülete elszennyeződött.
Bontandó köpenyfal
Az acélbetétek toldásához a köpenyfal alsó 50 cm-es szakaszát körben el kell bontani, a statikai tervfejezet utasításai szerint.
Új köpenyfal-szakasz
Az acélbetétek toldása után a vasbeton köpenyfal kibontott alsó szakaszát újra kell betonozni, a statikai tervfejezet utasításai szerint.

Csigalépcső
Faragott édesvízi mészkő fokokból összeépített kő csigalépcső. A kőfokok széleit a monolit vasbeton erősítő gyűrű megépítésekor egybeöntötték az új szerkezettel. 
A lépcső statikai állapota jó. Az egyes kőfokok állapotát a kivitelezés során, egyenkénti szemrevételezéssel kell meghatározni. 
Jelenleg a padlóbontás során előkerült legalsó lépcsőfokon látható csak javításra szoruló rész.

Szigetelések 
Meglévő állapot
A meglévő toronyfalak alatt nincs szigetelés, ezért a kövekbe kapillárisan felszívódik a talajnedvesség. 
Új falszigetelés 
A felszivárgó talajnedvesség távoltartására injektálásos falszigetelést kell alkalmazni.

Járófelületek
Meglévő járófelületek
Az induló szinten simított beton padló. Jó állapotú, kisebb javításokkal. 
Az erkélyszinten faragott kő járófelület. Jó állapotú, kisebb hibákkal.
Meglévő, bontandó járófelület
Az induló szinten meglévő simított beton padlót a statikai megerősítés miatt el kell bontani. A bontásról a statikai kiviteli terv rendelkezik.
Új járófelület
A földszinten a statikai megerősítés elkészülte után új, a meglévő lépcső kőanyagával azonos felületű és jellegű, nagyelemes burkolat készítendő, lehetőség szerint egy darabból. 
A körerkély kő járófelületét szükség szerint fel kell újítani. A munkát csak szakképzett kőfaragó végezheti.

Erkélykorlát
Megmaradó kovácsoltvas erkélykorlát, fekete színű mázolással. Általános állapota jó.
A meglévő erkélykorlátot nem szabad sem meglazítani, sem elbontani, javítását a helyszínen kell elvégezni. A meglévő mázolást el kell távolítani, helyén új, szakszerű mázolást kell készíteni Hammerite kültéri matt fekete festékkel.

Nyílászárók
A kőfalba kovácsoltvas pántokkal vannak beépítve.
Új alsó tömör bejárati ajtólap készül tölgyfából, a régi vasalatok megtartásával és felújításával. 
A felső erkély-kijárati ajtólap szerkezeti állapota jó. Felújítása készül. 
A meglévő ajtókat a helyszínen (szükség esetén műhelyben) szakszerűen fel kell újítani, majd a helyszínen illeszteni. A faszerkezetek barna mázolását le kell csiszolni. A lecsiszolt felületeken közép diószínű lazúrozás készül, selyemfényű lakkozással. A pántokat a helyszínen (szükség esetén műhelyben) rögzíteni kell. 

Mázolás
Faszerkezeteken
A meglévő festékréteg letisztítása után szakszerű alapozáson közép diószínű lazúrozás készül, selyemfényű lakkozással.
Acélszerkezeteken
A meglévő festékréteg letisztítása után szakszerű alap- és zománcfestés készül HAMMERITE kültéri festékkel, matt fekete színben.

Csúcsdísz
Horganylemezből formált torony csúcsdísz. Helyszíni szemle alapján jó állapotúnak látszik, de felállványozás után közelről történő felülvizsgálata szükséges. Indokolt esetben helyszínen, vagy műhelyben felújítandó.

Villámvédelem
A meglévő villámhárító a felújítás miatt elbontandó. Az új villámvédelmi berendezést az épület rendeltetésének, épület és környezeti jellemzőinek figyelembevételével, a vonatkozó 2/2002 I.23. BM. rendelet, valamint az MSZ 274, illetve az MSZ 274-5T szabvány szerint kell kialakítani.
Az alkalmazandó villámvédelemi fokozat az R2-M4-T1-K1-S2-H2 csoportbesorolás alapján: V3a-L5a-F3/r-k-B1.
Az alkalmazandó villámvédelmi fokozat a kiviteli terv készítésekor felülvizsgálandó, a ténylegesen megépítésre kerülő tetőszerkezet és tetőhéjalás függvényében.
A villámvédelmi hálózatba a tetőn lévő valamennyi nagyobb kiterjedésű fémtárgyat be kell kötni. 

Fali információs tábla
Faragott kő műemlék tábla. Állapota jó, vésete megkopott.
A felújítás megkezdése előtt a táblát el kell távolítani, és védett helyen tárolni.
A táblát szakszerűen meg kell tisztítani, vésetét ki kell mélyíteni, majd a táblát eredeti helyére vissza kell építeni.

A KÖRNYEZETRENDEZÉS TERVEZETT SZERKEZETEI 

Esővíz elvezető folyóka 
• Az út mentén végigfutó, bazalt kiskockakőből kialakított, nyitott esővíz elvezető jó állapotban van, anyagában történő javításokkal megtartható lenne, de a szűkös területből sok helyet foglal el, és elmondás szerint balesetveszélyes.

Fentiek miatt a meglévő folyóka elbontandó, helyén résfolyóka készítendő, út-közmű kiviteli terv szerinti kivitelben. A résfolyóka kevésbé hangsúlyos, korszerűbb, esztétikusabb, biztonságosabb, és mivel sokkal keskenyebb, a csere a torony körüli pihenő terület növekedését is eredményezi.
• Új résfolyóka készítendő továbbá az Irgalmasok temploma előtti járda és az új térburkolat között, a járdáról a torony felé folyó esővíz távoltartása érdekében. 

Minaret melletti akna
• Az esővíz-elvezető akna be van kötve a hálózatba a lefedése esztétikai okokból öntöttvas rácsra cserélendő. Az új burkolat lejtésviszonyaiban használható, funkcionálisan megtartandó. 

Meglévő kiemelt kőszegély és kerítés
• A torony körüli kiemelt szigetet körülhatároló, kiemelt kőelemekből épített szegély, ami a talajszinten lévő kovácsoltvas kerítést tartotta, általánosan rossz állapotú. Mivel az I. ütemben elbontott kerítés nem épül vissza, a kiemelt kőszegély elbontandó.

A kiemelt sziget térburkolata
• Meglévő burkolat
Betonba rakott nagyszemű folyami kavicsburkolat. A kövek több helyen kilazultak. A felületen kisebb kátyúk találhatók.
• Bontandó burkolat
Az I. ütemben folyó felújítási munkák miatt a kavicsburkolatot részben már elbontották.
• Új közterület burkolat
A felújítási munkák befejeztével, a torony körüli alapmegerősítési munkák következtében, a Minaret külső falától mért kb. 6 m sugarú körben mindenképpen szükséges a burkolat visszaállítása. 
• A kiemelt szegélyt és a kovácsoltvas kerítést nem építjük vissza. 
• A területre bazalt kiskockakő burkolatot terveztünk, a torony köré szerkesztett koncentrikus-körkörös fektetéssel. A távolabbi körívek nem zárnak be teljes kört, hanem burkolóköveik nekifutnak a sziget határolóvonalain kiépülő résfugáknak.

Utcai térbútor-együttes
• A Minaret körüli padokat és terület lehatároló betonkockákat eltávolítjuk, illetve a már elbontottakat nem építjük vissza.
• Jelen terv keretén belül olyan, többféle elemből álló, új térbútor-együttest terveztünk, amely a torony körüli kis szigeten egységes és semleges képet alkot, ugyanakkor minden szükséges funkcionális igényt kielégít. 
• A térbútor-együttes alapeleme egy 60 cm átmérőjű, simára csiszolt, fehér színű, tömör mészkő gömb, amelyből a használatnak megfelelően fent, vagy ferdén oldalt egy szeletet lecsapva ülőfelületet, virágtartót, lefelé, illetve a toronyra világító lámpatestek foglalatát, illetve tájékoztató tábla-, vagy makett-hordozó felületet alakítottunk ki. A térelemek toronytól és egymástól való távolságát, funkcionális megoszlását, szerkezeti kialakítását és rögzítési módját jelen engedélyezési terv tartalmazza. A további részletekről kiviteli terv készül.

Gépkocsi felállás elleni szegélykövek
• A sziget körül, a gömbökkel határolt területen kívül eső útszegély mentén, 20 x 20 x 20 cm méretű, fehér színű, tömör mészkő kockák kerülnek beépítésre, kb 1,0 m tengelytávolsággal.

Külső világítás, épület díszkivilágítás 
• Meglévő épületvilágítás
Az épület jelenlegi külső megvilágítása a környező épületeken rögzített, irányított reflektorokkal történik. A világítás városképi szempontokat figyelembe véve is jónak nevezhető. 
• Új épületvilágítás
Az új épületvilágítást a meglévő kibővítésével, azzal harmonizálva kell kialakítani, épületvillamossági kiviteli tervfejezet szerint. 

KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

A HE-02D/EH/249-6/2014. építési engedély szerinti feladatok kiviteli terveinek elkészítése az alábbiak szerint:

II. ütem: A Minaret „lábazatának”, azaz a torony legalsó részének (az alap felső felső síkjától a „papucsig” terjedő kb. 6,0m-es szakasz) helyreállítása a tönkrement kövek cseréjével. 
III. ütem: A torony további (kb. 30,0 m-es) szakaszának felújítása. 

Továbbá a Minaret környezetének felújításához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 216975886 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „Eger 5072/2 helyrajzi számú, Minaret ingatlan kőcseréjére és környezeti rendezésére vonatkozó tervezői, és kivitelezői munkáinak elvégzése”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45210000-2  
További tárgy(ak)71220000-6  
 45000000-7  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU312 A teljesítés helye: Magyarország, Eger 5072/2 hrsz.-ú Minaret ingatlan

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A TORONY-HELYREÁLLÍTÁS TERVEZETT SZERKEZETEI 

Teherhordó kőfal
Meglévő falazat
27-74 cm között változó vastagságú, különböző korú és kőanyagú terméskő falazat. 
Bontandó falazat
Szükséges helyeken, egyenkénti helyszíni elbírálás alapján, a kövek homlokzati síkból való visszavésését, vagy egyenkénti kőkiemeléseket kell elvégezni, a falazat megerősítésének kezdő lépéseként. A kövek cseréjéről és a bontásokról a statikai tervfejezet rendelkezik. 
Új falazat
A szükséges helyeken a kiemelt kövek helyére új teherhordó köveket kell beépíteni, egyenkénti helyszíni elbírálás alapján. Anyagukat, minőségüket a VIII. fejezetben írtuk elő. A kövek rögzítéséről a statikai tervfejezet rendelkezik.

Burkoló kövek
Meglévő burkoló kövek
10-12 cm vastagságú riolittufa kövek. A síkból visszavésett középkori köveket fedik. Terv szerinti helyeken találhatók. Általános állapotuk jó.
Bontandó burkoló kövek
A sérült burkoló köveket végleg el kell távolítani, helyükre új burkoló kövek beépítése szükséges.
Új burkoló kövek
A szükséges helyeken visszavésett, vagy kiemelt kövek helyére új külső oldali köveket kell beépíteni, egyenkénti helyszíni elbírálás alapján. A visszaépítendő kövek szükséges mélységi mérete minimum 15 cm. 
Anyagukat, minőségüket a VIII. fejezetben írtuk elő. A kövek rögzítéséről a statikai tervfejezet rendelkezik.

Belső monolit vasbeton köpenyfal
Meglévő köpenyfal
1978-ban épült, 8 cm vtg, monolit vasbeton köpenyfal. Állapota jó. Felülete elszennyeződött.
Bontandó köpenyfal
Az acélbetétek toldásához a köpenyfal alsó 50 cm-es szakaszát körben el kell bontani, a statikai tervfejezet utasításai szerint.
Új köpenyfal-szakasz
Az acélbetétek toldása után a vasbeton köpenyfal kibontott alsó szakaszát újra kell betonozni, a statikai tervfejezet utasításai szerint.

Csigalépcső
Faragott édesvízi mészkő fokokból összeépített kő csigalépcső. A kőfokok széleit a monolit vasbeton erősítő gyűrű megépítésekor egybeöntötték az új szerkezettel. 
A lépcső statikai állapota jó. Az egyes kőfokok állapotát a kivitelezés során, egyenkénti szemrevételezéssel kell meghatározni. 
Jelenleg a padlóbontás során előkerült legalsó lépcsőfokon látható csak javításra szoruló rész.

Szigetelések 
Meglévő állapot
A meglévő toronyfalak alatt nincs szigetelés, ezért a kövekbe kapillárisan felszívódik a talajnedvesség. 
Új falszigetelés 
A felszivárgó talajnedvesség távoltartására injektálásos falszigetelést kell alkalmazni.

Járófelületek
Meglévő járófelületek
Az induló szinten simított beton padló. Jó állapotú, kisebb javításokkal. 
Az erkélyszinten faragott kő járófelület. Jó állapotú, kisebb hibákkal.
Meglévő, bontandó járófelület
Az induló szinten meglévő simított beton padlót a statikai megerősítés miatt el kell bontani. A bontásról a statikai kiviteli terv rendelkezik.
Új járófelület
A földszinten a statikai megerősítés elkészülte után új, a meglévő lépcső kőanyagával azonos felületű és jellegű, nagyelemes burkolat készítendő, lehetőség szerint egy darabból. 
A körerkély kő járófelületét szükség szerint fel kell újítani. A munkát csak szakképzett kőfaragó végezheti.

Erkélykorlát
Megmaradó kovácsoltvas erkélykorlát, fekete színű mázolással. Általános állapota jó.
A meglévő erkélykorlátot nem szabad sem meglazítani, sem elbontani, javítását a helyszínen kell elvégezni. A meglévő mázolást el kell távolítani, helyén új, szakszerű mázolást kell készíteni Hammerite kültéri matt fekete festékkel.

Nyílászárók
A kőfalba kovácsoltvas pántokkal vannak beépítve.
Új alsó tömör bejárati ajtólap készül tölgyfából, a régi vasalatok megtartásával és felújításával. 
A felső erkély-kijárati ajtólap szerkezeti állapota jó. Felújítása készül. 
A meglévő ajtókat a helyszínen (szükség esetén műhelyben) szakszerűen fel kell újítani, majd a helyszínen illeszteni. A faszerkezetek barna mázolását le kell csiszolni. A lecsiszolt felületeken közép diószínű lazúrozás készül, selyemfényű lakkozással. A pántokat a helyszínen (szükség esetén műhelyben) rögzíteni kell. 

Mázolás
Faszerkezeteken
A meglévő festékréteg letisztítása után szakszerű alapozáson közép diószínű lazúrozás készül, selyemfényű lakkozással.
Acélszerkezeteken
A meglévő festékréteg letisztítása után szakszerű alap- és zománcfestés készül HAMMERITE kültéri festékkel, matt fekete színben.

Csúcsdísz
Horganylemezből formált torony csúcsdísz. Helyszíni szemle alapján jó állapotúnak látszik, de felállványozás után közelről történő felülvizsgálata szükséges. Indokolt esetben helyszínen, vagy műhelyben felújítandó.

Villámvédelem
A meglévő villámhárító a felújítás miatt elbontandó. Az új villámvédelmi berendezést az épület rendeltetésének, épület és környezeti jellemzőinek figyelembevételével, a vonatkozó 2/2002 I.23. BM. rendelet, valamint az MSZ 274, illetve az MSZ 274-5T szabvány szerint kell kialakítani.
Az alkalmazandó villámvédelemi fokozat az R2-M4-T1-K1-S2-H2 csoportbesorolás alapján: V3a-L5a-F3/r-k-B1.
Az alkalmazandó villámvédelmi fokozat a kiviteli terv készítésekor felülvizsgálandó, a ténylegesen megépítésre kerülő tetőszerkezet és tetőhéjalás függvényében.
A villámvédelmi hálózatba a tetőn lévő valamennyi nagyobb kiterjedésű fémtárgyat be kell kötni. 

Fali információs tábla
Faragott kő műemlék tábla. Állapota jó, vésete megkopott.
A felújítás megkezdése előtt a táblát el kell távolítani, és védett helyen tárolni.
A táblát szakszerűen meg kell tisztítani, vésetét ki kell mélyíteni, majd a táblát eredeti helyére vissza kell építeni.

A KÖRNYEZETRENDEZÉS TERVEZETT SZERKEZETEI 

Esővíz elvezető folyóka 
• Az út mentén végigfutó, bazalt kiskockakőből kialakított, nyitott esővíz elvezető jó állapotban van, anyagában történő javításokkal megtartható lenne, de a szűkös területből sok helyet foglal el, és elmondás szerint balesetveszélyes.

Fentiek miatt a meglévő folyóka elbontandó, helyén résfolyóka készítendő, út-közmű kiviteli terv szerinti kivitelben. A résfolyóka kevésbé hangsúlyos, korszerűbb, esztétikusabb, biztonságosabb, és mivel sokkal keskenyebb, a csere a torony körüli pihenő terület növekedését is eredményezi.
• Új résfolyóka készítendő továbbá az Irgalmasok temploma előtti járda és az új térburkolat között, a járdáról a torony felé folyó esővíz távoltartása érdekében. 

Minaret melletti akna
• Az esővíz-elvezető akna be van kötve a hálózatba a lefedése esztétikai okokból öntöttvas rácsra cserélendő. Az új burkolat lejtésviszonyaiban használható, funkcionálisan megtartandó. 

Meglévő kiemelt kőszegély és kerítés
• A torony körüli kiemelt szigetet körülhatároló, kiemelt kőelemekből épített szegély, ami a talajszinten lévő kovácsoltvas kerítést tartotta, általánosan rossz állapotú. Mivel az I. ütemben elbontott kerítés nem épül vissza, a kiemelt kőszegély elbontandó.

A kiemelt sziget térburkolata
• Meglévő burkolat
Betonba rakott nagyszemű folyami kavicsburkolat. A kövek több helyen kilazultak. A felületen kisebb kátyúk találhatók.
• Bontandó burkolat
Az I. ütemben folyó felújítási munkák miatt a kavicsburkolatot részben már elbontották.
• Új közterület burkolat
A felújítási munkák befejeztével, a torony körüli alapmegerősítési munkák következtében, a Minaret külső falától mért kb. 6 m sugarú körben mindenképpen szükséges a burkolat visszaállítása. 
• A kiemelt szegélyt és a kovácsoltvas kerítést nem építjük vissza. 
• A területre bazalt kiskockakő burkolatot terveztünk, a torony köré szerkesztett koncentrikus-körkörös fektetéssel. A távolabbi körívek nem zárnak be teljes kört, hanem burkolóköveik nekifutnak a sziget határolóvonalain kiépülő résfugáknak.

Utcai térbútor-együttes
• A Minaret körüli padokat és terület lehatároló betonkockákat eltávolítjuk, illetve a már elbontottakat nem építjük vissza.
• Jelen terv keretén belül olyan, többféle elemből álló, új térbútor-együttest terveztünk, amely a torony körüli kis szigeten egységes és semleges képet alkot, ugyanakkor minden szükséges funkcionális igényt kielégít. 
• A térbútor-együttes alapeleme egy 60 cm átmérőjű, simára csiszolt, fehér színű, tömör mészkő gömb, amelyből a használatnak megfelelően fent, vagy ferdén oldalt egy szeletet lecsapva ülőfelületet, virágtartót, lefelé, illetve a toronyra világító lámpatestek foglalatát, illetve tájékoztató tábla-, vagy makett-hordozó felületet alakítottunk ki. A térelemek toronytól és egymástól való távolságát, funkcionális megoszlását, szerkezeti kialakítását és rögzítési módját jelen engedélyezési terv tartalmazza. A további részletekről kiviteli terv készül.

Gépkocsi felállás elleni szegélykövek
• A sziget körül, a gömbökkel határolt területen kívül eső útszegély mentén, 20 x 20 x 20 cm méretű, fehér színű, tömör mészkő kockák kerülnek beépítésre, kb 1,0 m tengelytávolsággal.

Külső világítás, épület díszkivilágítás 
• Meglévő épületvilágítás
Az épület jelenlegi külső megvilágítása a környező épületeken rögzített, irányított reflektorokkal történik. A világítás városképi szempontokat figyelembe véve is jónak nevezhető. 
• Új épületvilágítás
Az új épületvilágítást a meglévő kibővítésével, azzal harmonizálva kell kialakítani, épületvillamossági kiviteli tervfejezet szerint. 

KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

A HE-02D/EH/249-6/2014. építési engedély szerinti feladatok kiviteli terveinek elkészítése az alábbiak szerint:

II. ütem: A Minaret „lábazatának”, azaz a torony legalsó részének (az alap felső felső síkjától a „papucsig” terjedő kb. 6,0m-es szakasz) helyreállítása a tönkrement kövek cseréjével. 
III. ütem: A torony további (kb. 30,0 m-es) szakaszának felújítása. 

Továbbá a Minaret környezetének felújításához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi szempont 1 2 20 –

1 A szerződés teljesítésében részt vevő (az M/2. alkalmassági követelménynek megfelelő) 1 fő felelős műszaki vezető szakember műemléki résszakterületen szerzett szakmai többlet (azaz a minimum követelm* 30

 

( ) Költség szempont 1 20 –

(x) Ár szempont 21 – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70

[ ] Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

( ) A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

( ) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Meghívásos eljárás

( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

( ) Tárgyalásos eljárás

( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

(x) Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

( ) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

(x) A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

( ) A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 2

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

 

/ (KÉ-szám/évszám)

 

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „Eger 5072/2 helyrajzi számú, Minaret ingatlan kőcseréjére és környezeti rendezésére vonatkozó tervezői, és kivitelezői munkáinak elvégzése”

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

( ) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

( ) A szerződés megkötését megtagadták

 

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/06/07 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Korintosz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Vihar u. 20.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU11
Postai irányítószám:
1035
Ország:
HU
E-mail:
'korintosz@korintosz.hu'
Telefon:
+3630 9491847
Internetcímek: (URL) Fax:
+3633 16364

 

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 11474456-2-41

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 217047005

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 216975886

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[x] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát 4

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kőrestaurálás

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

[ ] Európai Unió

[ ] nem Európai Unió

 

Ország: 1

 

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege2

 

Hivatalos név:Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:NUTS-kód:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 2

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv ( ) igen ( ) nem

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ( ) igen (x) nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt ( ) igen (x) nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: 1 2

 

 

Hivatalos név:
Korintosz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Vihar u. 20.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU11
Postai irányítószám:
1035
Ország:
HU

 

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 11474456-2-41

 

 

 

Hivatalos név:
4ÉPV Kft..
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Törökvész u. 39.
Város:
Tát
NUTS-kód:
HU212
Postai irányítószám:
2534
Ország:
HU

 

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 13217471-2-11

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) További információk: 2

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2

2018/03/27 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: 2

[ ] Szerződéses feltételként

[ ] Értékelési szempontként

[ ] Műszaki leírásrészeként

[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: 2

[ ] Szerződéses feltételként

[ ] Értékelési szempontként

[ ] Műszaki leírás részeként

[ ] Alkalmassági feltételként

[ ] Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés: 2

[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk: 2 A II. 2.5. pontban a ,,minőségi szempont" keretében karakter korlátozás miatt nem fér ki az alábbi értékelési szempont:

"A szerződés teljesítésében részt vevő (az M/2. alkalmassági követelménynek megfelelő) 1 fő felelős műszaki vezető szakember műemléki résszakterületen szerzett szakmai többlet (azaz a minimum követelményként meghatározott 3 éven; azaz 36 hónapon felüli) tapasztalata (hónapokban); maximum 24 hónap"

Az „Eger 5072/2 helyrajzi számú, Minaret ingatlan kőcseréjére és környezeti rendezésére vonatkozó tervezői, és kivitelezői munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó 4ÉPV Kft. (2534 Tát, Törökvész u. 39.) ajánlatának érvénytelensége a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján megállapításra került a bírálat során és annak eredményeképpen. Az ajánlat érvénytelenségéről Ajánlatkérő a 4ÉPV Kft.-t (2534 Tát, Törökvész u. 39.), mint ajánlattevőt a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján és az ugyanitt meghatározott három munkanapos határidőn belül tájékoztatta.

 

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/25 (éééé/hh/nn/)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Feltöltés ideje: 2018. június 26.
Utoljára módosítva: 2018. június 26.