Magyarország-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások

2018/S 153-351682

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:


2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről

I.4)Az ajánlatkérő típusa

Közjogi intézmény

I.5)Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

„MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”

 

II.1.2)Fő CPV-kód

79212200

II.1.3)A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, az eljárás második részében megbízási szerződés.

Szerződés tárgya: „MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”

 

II.1.6)Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték áfa nélkül: 70 000 000.00 HUF

II.2)Meghatározás

II.2.1)Elnevezés:

II.2.2)További CPV-kód(ok)

79212200

79200000

79212000

79221000

79330000

79212100

71631000

II.2.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU110

A teljesítés fő helyszíne:

 

Magyarország, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

Eljárás tárgya: „MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”

Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, a kötelezettségek teljesítését, valamint a vagyon rendeltetése szerinti célszerűségét a tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzési tevékenységet az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4) Korm. rendelet, a Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat alapján és a vonatkozó nemzetközi standardok figyelembe vételével kell elvégezni.

Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása - az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata rendelkezéseire is figyelemmel - az alábbiak szerint: - A vizsgálati program alapján a vizsgálat lefolytatása, - Ajánlatkérő részvételével nyitómegbeszélések tartása az ellenőrzött személy/szervezet vezetőivel, - A vizsgálati program figyelembevételével írásban beszámoló készítése az ellenőrzés előrehaladásáról, - Az elvégzett ellenőrzésről jelentéstervezetet készítése, - A jelentéstervezetre érkezett észrevételek összesítése, szükség esetén indokolással történő ellátása, - Szükség esetén egyeztető megbeszélés tartása, illetve azon való részvétel, - Végleges jelentés készítése. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok (szerződés), valamint az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata tartalmazzák. Az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata letölthető a http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/rolunk/felso_menu/rolunk/jogihatter/mnv_tulajdonosi_ellenorzes_20161108.html/mnv_tulajdonosi_ellenorzes_20161108.html linkről, továbbá Ajánlatkérő az eljárás során a dokumentumot ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja.

Részajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel:

Részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata (elvégzendő feladatok szakmailag egymással összefüggnek), továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint felelősségi kör miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

 

II.2.5)Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3 M2) a) pontjában előírt szakember többlet tapasztalata (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90

II.2.11)Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás

IV.1.1)Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)Adminisztratív információk

IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 076-169595

IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma: 1

Elnevezés:

 

Adásvételi szerződés

 

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2)Az eljárás eredménye

V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:

27/07/2018

V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen

V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe

Focus Audit Kft.
Rákóczi út 9. I/7.
Kecskemét
6000
Magyarország
Telefon: +36 205000404
E-mail: peter.juhasz@focusaudit.hu
Fax: +36 17943149
NUTS-kód: HU331

A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe

Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Váci út 20
Budapest
1132
Magyarország
Telefon: +36 306359190
E-mail: judit.bindics@hu.ey.com
Fax: +36 14518199
NUTS-kód: HU110

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe

Törös Ügyvédi Iroda
Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Budapest
1065
Magyarország
Telefon: +36 13017030
E-mail: toros@drtoros.hu
Fax: +36 13017031
NUTS-kód: HU110

A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70 000 000.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 70 000 000.00 HUF

V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

Focus Audit Kft.: műszaki ellenőrzés; Ernst & Young Kft.: műszaki ellenőrzés; Törös Ügyvédi Iroda: ingatlanok tulajdonosi ellenőrzése; társaságok pénzügyi, számviteli ellenőrzése és belső ellenőrzése

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— Focus Audit Kft. (6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. I/7.), 12423161-2-03

— Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.), 12715244-2-44

— Törös Ügyvédi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.), 18251335-2-42

— MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft. (1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1.), 11883816-2-41

3. Az ajánlati felhívás IV.1.3) pontja alapján a keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3, így Ajánlatkérő az első 3 legjobb ér-érték arányt tartalmazó ajánlatot tevő Ajánlattevőt jelölte meg a V.2.6) pontban nyertes ajánlattevőként.

4. Nyertes ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— Focus Audit Kft. (6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. I/7.), 12423161-2-03

— Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.), 12715244-2-44

— Törös Ügyvédi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.), 18251335-2-42

 

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

Kbt. 148. §

 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

09/08/2018

Feltöltés ideje: 2018. augusztus 10.
Utoljára módosítva: 2018. augusztus 10.