Szerződéskereső

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. sz. melléklete III. rész 4. pontja alapján az MNV Zrt. az alábbiakban tesz eleget közzétételi kötelezettségének;

A szerződések az Infotv-ben meghatározottak szerinti típusok szerint kerültek közzétételre, melyek a következők; árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása.

A vagyonhasznosítás fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 4. pontja tartalmazza. Az Infotv. szerinti típusok az MNV Zrt. tevékenységének megfelelően további két típussal kerültek kiegészítésre. Ezek a „Vagyongyarapítás” és a „Finanszírozás”.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződés értéke az Infotv. rendelkezéseinek megfelelő érték, így az nem minden esetben egyezik meg a pénzügyi teljesítés összegével.Szerződés tárgya
Szerződő fél neve
Szerződés típusa
Szerződés kelte
-tól
-ig