1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

 

 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
MNV Zrt.
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város/Község 
Budapest
Postai irányítószám:
1133
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Pancsor István
Telefon:
+361 237-41-35
E-mail:
pancsoristvan@mnv.hu
Fax:
+36 1 237-41-34
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.mnvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 

Központi szintű [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

 

I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelés

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

 

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

    

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Az MNV Zrt. BA szoftver követési és támogatási szolgáltatás beszerzése

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória száma 7

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

Budapest

NUTS-kód HU1

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése [ ]

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések [ ]

II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Tárgyalásos

II.1. 5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

Tárgy: „Az MNV Zrt. BA szoftver követési és támogatási szolgáltatás beszerzése” szerződés megkötése
Időtartam: szerződéskötéstől számított 14 hónap

II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy72000000-5  

II.2) A szerződés(ek) értéke

   

II.2.1) A szerződés(ek) értéke 
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 35000000 Pénznem: HUF

 

[x]

 

[ ]

 

,

 

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

        

III.1.1) Az eljárás fajtája

III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

 

 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos

 

III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

 

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos

 

 

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor

igen [ ] nem [x]

III. 1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [x]

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]

III. 1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]

III. 1.1.6) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor

igen [ ] nem [ ]

III. 1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :

Jelen esetben fennáll a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja, illetve 125. § (2) bekezdésének b) pontjában leírt feltétel, mely szerint a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet képes teljesíteni, így lehetőség nyílt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására. 

A szoftverek és azok forráskódjai szellemi termékek és szerzői jogvédelem alatt állnak. Így egy elkészült programtermék fejlesztését a szerzői jogok tulajdonosával, vagyis ugyanazzal a céggel lehet csak továbbfejleszteni, szoftverkövetést vagy karbantartást végezni, akik a szerzői jogok tulajdonosai, akik a korábbi programváltozatot készítették. 
A BA komplex pénzügyi és számviteli valamint az Iratkezelési szoftvert az IQSYS Zrt, illetve jogelődje fejlesztette ki az MNV Zrt. részére. A szerzői jogok és a szoftverek forrás programja kizárólag az IQSYS Zrt. alvállalkozójának tulajdonában van. A BA illetve az Iratkezelési szoftver bármilyen változtatását, módosítását, a szoftverkövetési és támogatási szolgáltatást a kizárólagos jogok miatt csak az IQSYS Zrt. tudja egyedül teljesíteni.Az MNV Zrt. a rendszerekre vonatkozóan felhasználói jogokkal rendelkezik, semmilyen vagyoni jogot nem szerzett, nem rendelkezik a rendszerek forráskódjával. A rendszerek jogszabály követése, verziókövetése, egyedi igények megvalósítása (szoftverkövetési és támogatási szolgáltatás) elvégzése a szoftver módosításán keresztül lehetséges, ezen tevékenység kizárólag a forráskód birtokában, a forráskód módosításán keresztül, a módosításhoz szükséges szaktudás birtokában lehetséges. Szakmai szempontból egyértelműen igazolható, hogy a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, az IQSYS Zrt. képes a szolgáltatást teljesíteni.

III. 1.1.8.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás

[ ]

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

[ ]

Előminősítési hirdetmény

[ ]

 

III.2) bírálati szempontok

   

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat [ ] a következő részszempontok alapján

 

III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]

 

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés számaMegnevezése szállítási keretszerződés

       

IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja2011/12/23 (év/hó/nap)

IV.2) A benyújtott ajánlatok száma 1

IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név:
IQSYS Zrt.
Postai cím:
Hun u. 2.
Város/Község 
Budapest
Postai irányítószám:
1135
Ország:
HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

 

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal) 35000000 Pénznem: HUF

 

[x]

 

[ ]

 

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal) 35000000 Pénznem: HUF

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) Pénznem:

 

[x]

[ ]

 

[ ]

[ ]

 

,

,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát 14

A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [ ] nem [x]

IV.5 ) Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert [ ]

A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? igen [ ] nem [x]

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen [ ] nem [x]

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e?

igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

V.2) T ovábbi információk (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)

Dátum: 2011/12/13 (év/hó/nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka

 

 

V.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [ ] középvállalkozás [x] egyéb [ ]

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több -----------------

nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)

V.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

 

 

Cím:

 

 

Ellenszolgáltatás összege:

   

 

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Érték (arab számmal) Pénznem:

[ ]

[ ]

,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több -----------------

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

IQSYS Zrt. (név) 1135 Budapest, Hun u. 2. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)

V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság

tájékoztatásának napja

Dátum: 2011/11/30 (év/hó/nap)

 

V.2.7) Egyéb információk:

V.3) E hirdetmény feladásának dátuma2011/12/14 (év/hó/nap)

 

Feltöltés ideje: 2011. december 27.
Utoljára módosítva: 2012. december 21.