1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

 

 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
MNV Zrt.
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város/Község 
Budapest
Postai irányítószám:
1133
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
MNV Zrt. Informatikai, Projekt- és Működésmenedzsment Igazgatóság
Telefon:
+36-1-237-41-35
E-mail:
Pancsor.Istvan@mnv.hu
Fax:
+36-1-237-41-34
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.mnvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 

Központi szintű [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

 

I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelő

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

 

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

    

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Az MNV Zrt. székhelyén és telephelyein IP telefonrendszer szolgáltatás biztosítására vonatkozó beszerzés.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória száma 7

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

Magyarország

NUTS-kód HU1

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése [ ]

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések [ ]

II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Tárgyalásos

II.1. 5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

Az MNV Zrt. székhelyén és telephelyein IP telefonrendszer szolgáltatás biztosítása.

Mennyiség: 
Fehérvári úti 70 telephely: 100 db
Pozsonyi út 56 székhely: 360 db
Pest megyei TI és 17 megyei TI: 140 db

II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy72000000-5  

II.2) A szerződés(ek) értéke

   

II.2.1) A szerződés(ek) értéke 
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 23.986.800 Pénznem: HUF

 

[x]

 

[ ]

 

,

 

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

        

III.1.1) Az eljárás fajtája

III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

 

 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos

 

III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

[ ] Keretmegállapodásos

 

 

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

 

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

 

[x] Közvetlen ajánlattételi felhívással 
induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],
tárgyalás nélküli

 

[ ] Közvetlen ajánlattételi felhívással 
induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],
tárgyalásos

 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]

 

 

 

III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor

igen [ ] nem [x]

III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :

III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás

[ ]

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

[ ]

Előminősítési hirdetmény

[ ]

 

III.2) bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat [ ]

III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [ ]

 

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés számaMegnevezése Szolgáltatási szerződés

       

IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja2011/10/24 (év/hó/nap)

IV.2) A benyújtott ajánlatok száma :

IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név:
HSSC Szolgáltató Központ Kft.
Postai cím:
Fehérvári út 70.
Város/Község 
Budapest
Postai irányítószám:
1117
Ország:
HU
E-mail:
harmath.zsolt@hssc.hu
Telefon:
06-30-205-6776
Internetcím (URL): www.hssc.huFax:

IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

 

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal) 24.000.000 Pénznem: HUF

 

[x]

 

[ ]

 

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal) 23.986.800 Pénznem: HUF

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)23.986.800 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) Pénznem: HUF

 

[x]

[x]

 

[ ]

[ ]

 

,

,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát

A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [ ] nem [x]

IV.5 ) Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert [ ]

A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? igen [ ] nem [x]

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen [ ] nem [x]

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e?

igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

V.2) T ovábbi információk (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

megküldésének időpontja (adott esetben)

Dátum: 2011/10/14 (év/hó/nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka

 

 

V.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [ ] középvállalkozás [x] egyéb [ ]

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több -----------------

nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)

V.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

HSSC Szolgáltató Központ Kft.

 

Cím:

1117 Budapest, Fehérvári út 70.

 

Ellenszolgáltatás összege:

   

 

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 23.986.800 Pénznem: HUF

[x]

[ ]

,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több -----------------

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

HSSC Kft. (név) 1117 Budapest, Fehérvári út 70. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

YOUNG B.T.S. Kft. (név) 1118 Budapest, Schweidel u. 11. II. 18. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Macrotel Kft. (név) 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 23. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)

V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság

tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

 

V.2.7) Egyéb információk:

V.3) E hirdetmény feladásának dátuma2011/12/13 (év/hó/nap)

Feltöltés ideje: 2011. december 16.
Utoljára módosítva: 2012. december 21.