1. Az adatkezelés célja 

Az MNV a személyes adatokat a Vtv., továbbá ezen törvény mindenkor hatályos végrehajtási rendeletében (Vhr.),  továbbá az Nvtv. és annak végrehajtási rendeletében, valamint egyéb jogszabályokban, így különösen, de nem kizárólag a mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvény, a mindenkor hatályos számviteli törvény, a mindenkor hatályos éves költségvetési törvény által előírtak szerint, az állami vagyongazdálkodás, mint az MNV által ellátott közfeladat szakszerű ellátása céljából kezeli.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkező önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, továbbá az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, törvényen alapuló kötelező adatkezelés, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bek. a), b)  és c) alpontja.

3. Adatvédelmi tisztviselő

 Neve:              dr. Srágli Roland

Címe:              1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Telefonszám:   (06 1) 237-4400

E-mail:            dpo@mnv.hu

Adatvédelmi incidens bejelentésére szolgáló e-mail: adatvedelmiincidens@mnv.hu

Az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésételvesztésétmegváltoztatásátjogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Néhány példa az adatvédelmi incidensre:

 • személyes adatok jogosulatlan megismerése, szóbeli közlése, nagy nyilvánosság előtti jogellenes közzététele,
 • személyes adatok téves címzett részére történő elküldése,
 • adathalászat, informatikai rendszer feltörése (hackelés),
 • eszköz elvesztése vagy ellopása, levél elvesztése vagy jogosulatlan felnyitása,
 • papír alapú dokumentum elvesztése, ellopása, nem megfelelő módon történő megsemmisítése, illetve olyan helyen hagyása, amely nem minősül biztonságosnak, stb.

4. Adatkezelő

Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

Cégjegyzékszám: 01-10-045784, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14077340-2-44

E-mail: info@mnv.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Srágli Roland

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@mnv.hu

 

5. A kezelt adatok köre, kezelése

Az MNV által kezelt adatok fajtái:

 • Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés az ügy nyilvántartásához (iktatásához), feldolgozásához kapcsolódik. Alapvető célja az adott ügyhöz tartozó eljárás lefolytatásához, az adatkezelés szereplőinek azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban szerepelnek; kezelésük ebből a célból csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig lehetséges.
 • A nyilvántartási célú adatkezelés az Infotv. 65. §-ában, továbbá más jogszabályokban előre meghatározott adatkörök alapján gyűjtött adatfajtákból álló adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, lekérdezhetőségét.
 • Az elektronikus aukciós rendszer (EAR) kapcsán kezelt személyes adatokat a mindenkor hatályos, az MNV honlapján nyilvánosan elérhető Elektronikus Aukciós Rendszer Felhasználási Szabályzata, és az Elektronikus Aukciós Rendszer Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.
 • A dolgozói személyes adatok kezelése
  1. Az MNV a személyügyi nyilvántartásának kezelésére és vezetésére mindenkor hatályos szabályzatok irányadóak.
  2. A személyügyi nyilvántartási adatkezelést – figyelemmel az Infotv. 65. §-a (3) bekezdésének a) pontjára – nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.
  3. A szakszervezeti vagy érdekképviseleti szervezeti tagságra utaló adat az érintett munkatárs írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető. Az MNV a szakszervezeti, vagy az érdek-képviseleti tagdíj átutalásához szükséges intézkedéseket csak abban az esetben teszi meg, ha a személyes adatok kezeléséhez a szakszervezet vagy az érdek-képviseleti szervezet az érintett tagok önkéntes és írásbeli beleegyezését beszerezte, és ennek egy példányát az MNV-nek megküldte.
  4. Az MNV-hez munkaviszony létesítése céljából pályázók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos szabályokat az MNV karrieroldalának adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

6. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama

 1. az ügyviteli és nyilvántartási adatok a mindenkor hatályos levéltári törvény, valamint az illetékes levéltár által jóváhagyott irattári terv szerint kerül megőrzésre, selejtezésre, a levéltárnak átadásra, az ilyen iratokban szereplő adatokat az MNV időkorlát nélkül jogosult megőrizni;
 2. az ügyviteli és nyilvántartási adatok körében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk). szerinti szükségképpeni törvényes örökléssel (Állam általi örökléssel) kapcsolatos adatokat az MNV időkorlát nélkül őrzi meg, tekintettel arra, hogy a tulajdonjog iránti igény a Ptk. szerint nem évül el;
 3. a dolgozói személyes adatokat az MNV a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), és a munkaviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok keretei között őrzi meg, a mindenkor hatályos társadalombiztosítási és adójogszabályok rendelkezései szerint kerülnek megőrzésre az egyes adónemeket érintő (pl. személyi jövedelemadó előleg levonásához kapcsolódó), az egyes adókedvezményekkel, béren kívüli juttatási elemekkel, társadalombiztosítási szolgálati idővel stb. kapcsolatos dolgozói személyes adatok;
 4. vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok megőrzése: az MNV munkavállalói vagyonnyilatkozatának átadásáról, a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelméről szóló, mindenkor hatályos belső szabályzat rendelkezései szerint, továbbá a többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői és felügyelő bizottságának tagjai vagyonnyilatkozatainak átadásáról, nyilvántartásáról, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelméről szóló mindenkor hatályos szabályzat rendelkezései szerint;
 5. az MNV-hez munkaviszony létesítése céljából pályázók személyes adatainak megőrzése az MNV karrieroldalának adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint történik, az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekről a pályázó előzetes tájékoztatást kap;

 

Amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti – ide értve az adattovábbítást is.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

1. Az MNV archív irattárazási célból adatokat adhat át a PRIV-DAT Kft. részére.
2. Az MNV egyes, állami ingatlan vagyonelemekkel kapcsolatos gondokolási feladatok (karbantartás) ellátása érdekében, a gondnokolási feladatok maradéktalan ellátásához szükséges adatokat adhat át a KIVING Kft. részére.
3. Az MNV pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében adatokat adhat át a HSSC Kft. részére.
4. Az MNV az állami vagyonnyilvántartás kialakítása és fenntartása érdekében adatokat adhat át az ÁVNY Kft. részére.
5. Az adatokat átvevő ezekben az esetekben az MNV adatfeldolgozójának minősül.
6. Az adatfeldolgozási tevékenysége keretében az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót csak az MNV Zrt. előzetes írásbeli engedélyével vehet igénybe.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintettek személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt - legfeljebb 25 napon belül - írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

8.2. Az adatok módosítása, törlése

Az érintett a rendszerben rögzített adatainak módosítását, törlését jogszabályban előírt kötelező adatkezelés kivételével – bármikor kérheti. Az érintett kérése esetén a személyes adatok a rendszerből véglegesen törlése kerülnek, azok visszaállítása utólag nem lehetséges. 

Adatkezelő a személyes adatokat törli:

•          ha annak kezelése jogellenes,

•          ha az érintett azt kéri;

•          ha az adatkezelés célja megszűnt;

•          ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt;

•          ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

8.3. Az adatok zárolása

Az érintett – a törvényen alapuló adatkezelések kivételével - a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás az érintett által megjelölt időpontig tart. Ebben az esetben az arra feljogosított szervek (például a Hatóság vagy a bíróság) megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatokat, majd ezt követően törli azokat.

8.4. Tiltakozás

Az érintett a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • az kizárólag az MNV Zrt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, az MNV Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az MNV Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül - legfeljebb 15 napon belül - megvizsgálja, és annak eredményéről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az MNV Zrt. az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

9. Adatbiztonság

 1. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

a) amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön vagy működjenek;

b) biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;

c) gondoskodik ezen adatok mentéséről és archiválásról.

Adatkezelő köteles betartani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 12. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő köteles vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek alávetni.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

10. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

Amennyiben az érintett a személyes adatának kezelése ellen tiltakozik, az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn – legfeljebb 15 napon - belül megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozása kapcsán hozott döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Adatkezelő ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Panasszal az érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/ Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.   

Ha az érintettnek az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, az Adatvédelmi tisztviselő az alábbi elérhetőségen áll rendelkezésre: dpo@mnv.hu.

11. Releváns jogszabályok

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);

 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (Vtv.),
 • 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról (Vhr.),
 • 2011. évi CXXII. törvény a nemzeti vagyonról (Nvtv.),
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

Feltöltés ideje: 2018. július 10.
Utoljára módosítva: 2019. november 27.